Yleiset sopimusehtomme

Tekijänoikeudet ja lisenssit

Asiakas toimittaa ainoastaan sellaista aineistoa tai materiaalia, johon asiakkaalla on täysi tekijänoikeus sekä oikeus luovuttaa ko. materiaalia tai aineistoa Lieska-Tuotannon muokattavaksi. Tällä tarkoitetaan myös asiakkaan nykyisiä verkkosivuja.

Lieska-Tuotanto luovuttaa tekijänoikeutensa tekemiinsä tilattuihin elementteihin ja mahdollisesti toteuttamiinsa html-sivuihin sekä muuhun sopimusta koskevaan työhönsä asiakkaalle. Em. oikeudet siirtyvät asiakkaalle kauppasumman viimeisen erän suorittamisen yhteydessä – siihen saakka kaikki tuotettua työtä koskevat oikeudet ovat Lieska-Tuotannon omaisuutta. Lieska-Tuotanto pidättää itsellään oikeuden sulkea myös jo julkaistun sivuston, mikäli asiakas ei suorita tarjouksen pohjalta hyväksyttyä ja näin sovittua kokonaishintaa sovitun aikataulun mukaisesti.

Lieska-Tuotanto käyttää töiden toteuttamiseen lähinnä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden osalta noudatetaan avoimen lähdekoodin käyttöehtoja. Ylläpidossa oleviin sivustoihin voidaan asentaa ylläpitoon kuuluvia lisenssiohjelmia, jotka parantavat tai laajentavat sivuston ominaisuuksia. Lieska-Tuotanto ilmoittaa tarjouksen yhteydessä tai työn edetessä mahdollisesti tarvittavien ylläpitoon kuulumattomien lisenssiohjelmien kustannukset ja asiakkaan ne hyväksyessä niiden osalta noudatetaan ko. ohjelmistojen käyttöehtoja.

Sivuston siirto pois Lieska-Tuotannon ylläpidosta

Asiakas voi siirtää halutessaan sivuston toiselle palvelimelle saamillaan tunnuksilla, jotka toimitetaan asiakkaalle ensimmäisen ylläpitolaskun suorituksen jälkeen. Mahdolliset asiakkaan tilaamat lisenssiohjelmat ovat voimassa asiakkaan maksaman kauden loppuun.

Sopimuskausi

Palvelu on voimassa tarjouksessa, sopimuksessa tai laskussa määritellyllä tavalla. Palvelun irtisanomisaika on 1 kk. Jo maksetun kauden kauppahintaa ei irtisanomistapauksissa palauteta takaisin. Päivitettäessä palvelupaketti suurempaan, jo maksettu ylläpitopaketti hyvitetään kokonaisuudessaan. Palvelusta lähetetään lasku tarjouksessa tai sopimuksessa määritellyllä tavalla. Jos palveluun halutaan muutoksia, siitä ilmoitetaan 2 viikon kuluessa laskun päivämäärästä.

Lieska-Tuotanto varaa oikeuden hintojen muutokseen sopimuskauden jälkeen ja ilmoittaa niistä etukäteen vähintään 1 kk ennen hintojenmuutosta.

Muut sopimusehdot

Lieska-Tuotanto tuottaa palvelun sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä lisämuutoksista veloitetaan voimassa olevan tuntiveloituksen mukaan. Lieska-Tuotanto ei vastaa materiaalista, jonka asiakas palvelun kautta sivustolleen toimittaa. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijäinoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Lieska-Tuotanto varaa oikeuden poistaa materiaali, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakkaan on korvattava Lieska-Tuotannolle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty. Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai palvelinresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Lieska-Tuotannolla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Lieska-Tuotannon kanssa. Lieska-Tuotannon vastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukausiosuuden maksuun. Lieska-Tuotanto ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä. Lieska-Tuotanto varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta. Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksella tehdyistä toimista ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut. Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Lieska-Tuotannon toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset
Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan koko ajan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen. Lieska-Tuotanto varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Lieska-Tuotanto pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Lieska-Tuotanto varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä. Lieska-Tuotanto ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Katso alla myös Lieska-Tuotannon takuu/vastuu avoimen lähdekoodin kotisivustoista. Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa kirjallisesti. Lieska-Tuotannon vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin.

Käyttäjätunnukset ja asiakkaan tiedot
Lieska-Tuotanto toimittaa asiakkaalle tämän niin halutessa ensimmäisen ylläpitolaskun suorituksen jälkeen käyttäjätunnukset ja salasanat palvelun käyttöä varten. Lieska-Tuotanto varaa oikeuden valita käyttäjälle sopiva käyttäjätunnus; salasanat tuotetaan satunnaisesti. Asiakas voi pyytää Lieska-Tuotantoa vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta, kustomoimaan nimipalvelutietoja tai luomaan sähköpostitunnuksia. Tästä veloitetaan voimassa olevan tuntiveloituksen/sopimusehtojen mukaan. Lieska-Tuotanto varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja tarpeen vaatiessa, ilmoittaen tästä asiakkaalle. Asiakas vastaa siitä, että salasana ja käyttäjätunnus eivät pääse kolmansien osapuolien käsiin. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tehdystä sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Lieska-Tuotannolle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset Lieska-Tuotanto varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

Luottamuksellisuus
Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä eikä toimeksiannon aikana saatuja tietoja käytetä hyöty- tai vahinkotarkoituksessa.

Turvallisuus
Ylläpitopaketteihimme kuuluvat sekä käyttöjärjestelmä-  että palvelinturvapäivitykset.

Avoimen lähdekoodin kotisivustot, takuu ja vastuu

Takuualue kattaa
Lieska-Tuotanto antaa takuun tekemälleen työlleen tarjouksen- ja sopimuksenhetkisten sekä niiden mukaisten määritelmien ja avoimen lähdekoodin sopimusmäärittelyn puitteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Lieska-Tuotanto sitoutuu rakentamaan parhaan mahdollisen, vakaan kokoonpanon asiakkaan kanssa luotujen sivustomääritelmien pohjalta. Ylläpitosuhteessa Lieska-Tuotanto tutkii päivitysten yhteydessä ohjelmistosopivuudet ja ilmoittaa mahdollisista yhteensopivuusongelmista asiakkaalle. Mahdollisessa ongelmatapauksessa paras mahdollinen toimintatapa valitaan konsultoimalla asiakasta. Lieska-Tuotanto ei avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti voi taata ohjelmistokokoonpanolle jatkuvaa toimintatakuuta erilaisissa toimintaympäristöissä. Erilaisten toimintaympäristöjen aiheuttamien virhetoimintojen korjaustyöt veloitetaan erikseen työhön kulutetun ajan mukaan.

Takuualue ei kata
Asiakkaan tekemät muutokset lähdekoodiin, teemoihin eli sivustopohjiin ja/tai tyylimäärittelyihin tai lisäohjelmiin/plugineihin eivät kuulu Lieska-Tuotannon vastuualueeseen. Lieska-Tuotanto voi kuitenkin erillisen sopimuksen mukaan tai tuntiveloituksella korjata asiakkaan muokkausten tms. aiheuttamia virhetoimintoja.